Телефон за контакт:
0877 739 796

Общи условия

Общи условия за ползване на "Crystality.Shop"

1. Определения

Crystality.Shop - е собственост на „T ъ p г o в e” EOOД, дружество учредено съгласно българското законодателство.

САЙТ - Домейн Crystality.Shop и неговите под-домейни.

СЪДЪРЖАНИЕ - съдържанието се определя, както следва:

цялата информация на САЙТА, която може да бъде разгледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Crystality.Shop по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
всяка информация, съобщена, чрез всякакви средства, от служител или сътрудник на Crystality.Shop на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от Crystality.Shop в определен период от време;
информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от трета страна, с която Crystality.Shop е подписал споразумение за партньорство в определен период от време;
информация за Crystality.Shop или други техни данни с ограничен достъп.
УСЛУГА – услугата електронна търговия, видима в публично достъпните части на САЙТА, която предоставя възможност на КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получи достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Crystality.Shop и съответното лице.

АКАУНТ – комбинация от електронна поща и парола, която позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до определени части на САЙТА и чрез който също така може да се извършва заявяване на УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА .

ДОКУМЕНТ - тези Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в чл. 45 от Глава четвърта, Раздел І от Закона за защита на потребителите: Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодични средства за информация, изпращани изключително по електронен път, касаещи продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Crystality.Shop в определен период от време, без ангажимент от страна на Crystality.Shop по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Crystality.Shop на клиента, чрез използване на услугите на фирми, обработващи картите, избрани от Crystality.Shop или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Общите условия определят реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от потребителя или клиента, ако той няма друг валиден договор, сключен между Crystality.Shop и него.

2.2. Посещенията, разглеждане на съдържанието и предлаганите услуги предполага приемане и съгласяване с настоящите условия от страна на потребителя; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма на Crystality.Shop.

2.3. Достъпът до услугата се извършва чрез вход в публично достъпния сайт www.Crystality.Shop

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, потребителят или клиент е отговорен за всички свои действия по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални, електронни или други щети, причинени на продукти на сайта, съдържанието, услугата Crystality.Shop или на всяко трето лице, с което Crystality.Shop има подписани договори, съгласно действащото българско и/или европейско законодателство.

2.5. Ако потребителят или клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си на „Общите условия“, следва да изпрати електронно съобщение на адрес crystalperfect@abv.bg с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от Crystality.Shop чрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от Crystality.Shop от всякакво естество (електронни, по телефон и т.н.)

2.5.2. Може да се върне по всяко време към несъгласие и/или неприемане на „Общите условия" под формата, в която те са публикувани.

2.6. С цел да упражни правото си, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с Crystality.Shop или да използва формата за обратна връзка в сайта, предназначена за тази цел.

2.7. Ако клиентът е заплатил за дадена поръчка към Crystality.Shop и оттегля съгласието си с общите условия, изразено писмено, за срока на валидност на поръчката, Crystality.Shop ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на никоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за потребители, физически лица, които са най-малко на 18 години. Възможността за онлайн поръчки е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. С акта на съгласие в края на процеса на поръчка потребителят, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, са изключителна собственост на дружество с ограничена отговорност Crystality.Shop, което си запазва всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. Забранява се на всички потребители/клиенти да копират, разпространяват, публикуват, прехвърлят на трети лица, изменят и/или променят по друг начин съдържанието на сайта, както и употребата, свързването към, излагането, включване на всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Crystality.Shop, публикуването на всяко съдържание извън сайта на Crystality.Shop, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Crystality.Shop върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Crystality.Shop.

3.3. Всяко съдържание, до което потребител или клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на настоящия документ, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Crystality.Shop, и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Crystality.Shop по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, при условие, че те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Crystality.Shop даде на потребител или клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до тези съдържания, определени в споразумението, за изрично упоменатия период от време, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Crystality.Shop за съответния потребител, клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, достъпно за потребител или клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Crystality.Shop и/или на служител или съдружник на Crystality.Shop, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружават, ако има такова.

4. Контакт с клиенти и потребители

4.1. Crystality.Shop публикува в сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за клиента или потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт, потребителят/клиентът позволява автоматично Crystality.Shop да се свърже с него чрез всички налични, включително електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Crystality.Shop да се свърже с потребителя или клиента.

4.4. Достъпът до сайта, създаване на нова поръчка, използването на информацията, предоставена чрез сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Crystality.Shop, се осъществява по електронен път, по телефон или чрез други средства за комуникация, достъпни за потребителя или клиента на Crystality.Shop, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Crystality.Shop по електронен път и/или по телефон, включително и чрез електронна поща или уебсайт съобщения.

4.5. Със създаването на поръчка в интернет магазин Crystality.Shop от клиент с потребителски профил или от клиент с профил на гост означава, че клиентът е съгласен да получава имейл и SMS уведомления свързани пряко със статуса на неговата поръчка. Това са автоматични съобщения генерирани от системата на магазина и те не могат да бъдат спрени докато поръчката не е финализирана. Под не финализирана поръчка се разбира всяка поръчка, по която е възможно да има допълнително движение на стоки и парични средства между Crystality.Shop и клиента.

5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който потребител или клиент, приеме Общите условия, той изразява съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Crystality.Shop.

5.2. Данните, предоставени от потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат да бъдат използвани от Crystality.Shop при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия от потребител или клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Чрез промяна на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, извършена от личния профил на потребителя, на www.Crystality.Shop или чрез писмено изпращане на уведомление на електронен адрес crystalperfect@abv.bg

5.3.2. Чрез свързване с Crystality.Shop на предоставените за целта данни за контакт и без по-нататъшно задължение за някоя от страните, като никоя страна няма право да изисква обезщетение.

5.4. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия не води до отказването от даденото одобрение на настоящите общи условия и се прилага само след изпращане на заявление за отказване.

5.5. Crystality.Shop си запазва правото да избира потребителите, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстранява от своята база данни всеки потребител или клиент, който предварително е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или известия, без ангажимент от страна на Crystality.Shop за предварително уведомяване.

5.6. Crystality.Shop няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до потребител или клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Crystality.Shop, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

6. Политика за онлайн продажби

6.1. Достъп до услугата

6.1.1. За да се позволи достъп на регистриран потребител или гост до услуги, той ще трябва да приеме разпоредбите на настоящите „Общи условия“.

6.1.2. Crystality.Shop си запазва правото да ограничава достъпа на клиента до услугата или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да поръчва само с авансово плащане и др.), ако сметне, че въз основа на поведението на клиента (отправяне и отказ на повече от една поръчки в системата за плащане при доставка, отправянето на поръчки, които впоследствие са анулирани или променени, с изключение на случаите, разрешени от чл. 6.3.5, използването на предубеден език, нарушаване правото на интелектуална собственост и др.), достъпът и съществуването на профила на клиента биха могли да увредят по някакъв начин Crystality.Shop. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо уведомяването на клиента в този смисъл.

6.1.3. Всеки потребител може да има един единствен профил. Забранено е споделянето на един профил между няколко потребителя/клиенти.

6.1.4. Ако бъдат открити споделени достъпи от няколко клиента, Crystality.Shop си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, отправени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

6.2. Продукти и услуги

6.2.1. Crystality.Shop може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, собственост на Crystality.Shop или на трети страни, с които Crystality.Shop има сключени договори или споразумения за партньорство в рамките на стоковата наличност.

6.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба от клиента.

6.2.3. Crystality.Shop може да ограничи обема за закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече клиенти, въз основа на основателни причини.

6.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са посочени в лева (BGN) и включват ДДС, без включени разходи за доставка.

6.2.5. Тарифите, показани на сайта като задраскани с черта, означават цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини, търговски центрове или всякакви търговски зони, където се предлагат отстъпки. Тези тарифи имат чисто информативен характер и нямат правна стойност.

6.2.6. Фактурирането на закупените продукти става изключително в лева (BGN), използвайки информацията, предоставена от клиента в предназначения за това формуляр. Crystality.Shop не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена от клиента за фактурата. За корекции (анулиране, връщане) се издава кредитно известие.

6.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, се извършва с наложен платеж / ППП при доставка по куриер. Освен сумата за закупените продукти се заплаща цената на доставката по ценоразпис на куриерската фирма.

6.2.8. Информацията, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налична на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.), не е договорно задължение на Crystality.Shop, а представяне. Crystality.Shop може да оттегли оферта за продукти или може да я измени по всяко време до отправянето на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции на нито един потенциален клиент.

6.2.9. На изображенията на продуктите и/или услугите, Crystality.Shop си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в разходите за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава.

6.2.10 В малко вероятния случай, когато Crystality.Shop няма да може да изпълни част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по телефон или електронна поща с предложение за отмяна на поръчката или изваждане от поръчката на продукта, който не може да бъде доставен

6.3. Онлайн поръчка

6.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани на пазара в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се отправят поръчки и артикулите вече не се виждат на www.Crystality.Shop). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя и остава крайна. За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат отправяни поръчки.

6.3.2. Със завършването на поръчката клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на отправяне на поръчката.

6.3.3. Моментът на сключване на договора от разстояние е моментът, в който клиентът отправя поръчката. Въпреки това, Crystality.Shop има право да се свърже с клиента чрез всички налични средства/одобрени от Crystality.Shop (телефон или електронна поща) за лично потвърждаване на поръчката. В тази хипотеза, ако поръчката не е потвърдена в рамките на 5 (пет) работни дни, тя се отменя автоматично от системата. Клиентите приемат, че Crystality.Shop не може да бъде принудено да доставя поръчка, която не е била потвърдена при горните условия.

6.3.4. Crystality.Shop денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

6.3.4.1. данните, предоставени от клиента на сайта относно доставката (адрес, контактни данни) са непълни или неправилни;

6.3.4.2. дейността на клиента на сайта може и/или поражда вреди от всякакво естество за Crystality.Shop и/или техните партньори;

6.3.4.3. осъществяване на повече от една провалена доставка;

6.3.4.4. по други обективни причини.

6.3.5. Една направена поръчка може да се променя само при следните обстоятелства и само по искане на клиента:

а. Клиентът се откаже от продукт и уведоми Crystality.Shop преди изпращането на поръчката
б. Увеличаване количеството на продукт, вече съществуващ в дадена поръчка
в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок за доставка.
г. Промяна на адреса на доставка
д. Промяна на данни за фактуриране

Ако клиентът желае промяна, той трябва да изиска това писмено, изпращайки имейл на crystalperfect@abv.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката.

6.3.6. Ако даден клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват посочените/одобрените данни от страна на клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт.

6.4. Поръчка по телефона

6.4.1. Клиент/потребител не може да извършва поръчки по телефона. Клиент/потребител не може да изисква промяна на поръчка по телефона, освен в случаите предвидени по-горе.

6.5. Договор и финализиране

6.5.1. Crystality.Shop ще издаде и предаде на клиента стокова разписка, която удостоверява покупката на продукти/услуги от негова страна. Ако клиента желае да получи фактура за закупените стоки той трябва да напише това свое желание в полето за допълнително съобщение точно под количката и да остави данни на фирмата, за която иска да получи фактура.

6.5.2. Crystality.Shop ще улесни информирането на клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му, чрез изпращане на информативен имейл на адреса, предоставен от него.

6.5.3. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Crystality.Shop, се смята за изпълнен.

6.5.4. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са изпълнили насрещните си задължения в сроковете и при условията, изложени в настоящия документ.

6.5.5. Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (отпечатан на гърба на товарителницата) и съдържанието на колета, клиентът трябва да уведоми Crystality.Shop и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес crystalperfect@abv.bg с приложени доказателства (снимка, обяснения и др.).

6.6. Транспорт

6.6.1. Поръчките, направени от сайта, се изпълняват, използвайки услугите на куриерска фирма за транспорт и доставка. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Потребителят се задължава лично да заплати наложеният платеж / ППП и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката. Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;

за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на Crystality.Shop и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Crystality.Shopи/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж / ППП, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка по ценоразпис на куриерската фирма. Следователно, клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени предположения.

При определени условия Crystality.Shop може да предложи безплатен транспорт (в зависимост от стойността на поръчката или други промоционални дейности). Crystality.Shop не може да бъде принудено по никакъв начин да осигури безплатен транспорт, ако клиентът не отговаря на стандартните условия за ползване на услугите в сайта www.Crystality.Shop

6.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й, зависещо от: превоза на стоките от доставчика на стоки на Crystality.Shop, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Crystality.Shop, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че клиентът приема, че със натрупването на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на 1 до 5 работни дни и клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Crystality.Shop ще информира клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта, или да приеме предложения нов срок за доставка.

6.7. Качество и гаранции

6.7.1. Crystality.Shop спазва условията по гаранционни срокове, съгласно действащото българско законодателство. Продуктите се ползват от гаранционни условия, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите или ако в представянето на продукта е уточнен по-дълъг гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Съгласно разпоредбите на чл. 115 от Закона за защита на потребителите, Crystality.Shop ще приеме рекламация на доставен продукт, ако тя е направена от клиента в срок до 2 години, считано от датата на доставяне на продукта. Гаранцията предполага възстановяване на стойността за несъответстващи продукти, за които клиентът е уведомил търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Crystality.Shop не заменя и не ремонтира дефектни или негодни продукти. Негодните продукти стават отново собственост на Crystality.Shop. Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за негодни продукти и с отправяне на поръчката заявява, че се съгласява да получи равностойността на продуктите и транспорта в случай на липса на съответствие.

6.8. Отказ или разваляне на договора и връщане на продуктите

6.8.1. С изключение на ограниченията на чл. 6.9. по отношение на закупуването с ваучери Crystality.Shop, клиент на Crystality.Shop може да върне продуктите, закупени по договор, в следните ситуации:

6.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят негодни;

6.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

6.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти

6.8.1.4. Клиентът се е отказал от договора в рамките на 14-дневния срок от доставката, съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

6.8.2. Crystality.Shop може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формулярът, посочен в чл. 6.8.3. Ако клиентът използва друг куриер или други методи на доставка (поща, лично) се прилага чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

6.8.3. Преди изтичане на срока за отказ, клиентът информира Crystality.Shop за решението си да се откаже от договора. За тази цел, клиентът трябва да направи недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора чрез контактната форма на сайта.

6.8.4. Клиент, който е уведомил Crystality.Shop, съгласно чл. 6.8.3, носи отговорност за връщането или предаването на посочените продукти на Crystality.Shop или на лице, упълномощено от Crystality.Shop да ги приеме (обикновено куриерската фирма), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил Crystality.Shop за решението си да се откаже от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта и в оригиналната им опаковка.

6.8.5. Клиентът на Crystality.Shop няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

6.8.5.1. Ако искането за връщане във всяка от хипотезите, предвидени в чл. 6.8.1., е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден в чл. 6.8.2, считано от работния ден, следващ датата на изпълнението на договора (доставката).

6.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основание една от хипотезите, предвидени в чл. 6.8.1., а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички непокътнати етикети и документи, които го придружават).

6.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани.

6.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини (бельо, стоки, които имат пряк досег с тялото) и които са били разпечатани от клиента.

6.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставката и съобразно естеството им са били свързани с други продукти.

6.8.5.6. Ако по продукта има следи от удари или други механични въздействия, включително външна намеса от лица, които не са писмено упълномощени от Crystality.Shop

6.8.6. Потребител/клиент ще бъде информиран на имейла, от който е направена поръчката, дали продуктът подлежи на връщане и дали има разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

6.8.7. В случай, че клиент се откаже от договора, Crystality.Shop му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, в това число, когато е приложимо, на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 6.8.2. и 6.8.3. Връщането се извършва само по банков път в банковите сметки, посочени от клиента в IBAN формат. Не се възстановяват пари в брой или наложен платеж.

6.9. Ваучери Crystality.Shop

6.9.1 Crystality.Shop може да предоставя ваучери под формата на приспадащи разходи за маркетинг и могат да променят механизма едностранно, без потребителите да могат да изискват обезщетения за неотпускането или анулирането на ваучери Crystality.Shop. Стойността на ваучерите е различна в зависимост от техния вид и начин на придобиване.

6.9.2. Срокът на валидност (употреба) на ваучерите Crystality.Shop е една година.

6.9.3. В случай на съмнения за измама относно получаването и използването на промоционални ваучери Crystality.Shop, Crystality.Shop си запазва правото да анулира едностранно всяко разпределение или използване на ваучери Crystality.Shop, без потребителят да има право да предяви иск за обезщетение или за равностойността на тези бонуси.

6.9.4. В случаите на чл. 6.8.1., приложими за продуктите, напълно или частично платени с ваучери, върнатите суми не подлежат на възстановяване в банкови сметки, посочени от клиента; в случай на връщане, клиентът ще получи ваучер на същата стойности ще го използва само за бъдещи покупки от www.Crystality.Shop.

7. Измама

7.1. Crystality.Shop не изисква от своите клиенти или потребители, по никакъв начин (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация за лични данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

7.2. Клиентът/потребителят поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

7.3. Crystality.Shop не носи отговорност в случай, че потребител/клиент е бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че представлява интересите на Crystality.Shop.

7.4. Желателно е клиентът или потребителят да информира Crystality.Shop за подобни опити за използване на контактните данни.

7.5. Crystality.Shop не насърчава спама. Всеки потребител/клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

7.6. Комуникацията, осъществявана от Crystality.Shop по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържат пълните идентификационни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

7.7. Следните действия ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Crystality.Shop. Crystality.Shop си запазва правото наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да извършат подобни действия: да постигнат тази цел (и):

7.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг потребител/клиент с използване на профил или чрез всеки друг метод.

7.7.2. за промяна съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по различни начини от Crystality.Shop на потребител/клиент.

7.7.3. За възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

7.7.4. за достъп или разкриване на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, на съдържание, изпратено по какъвто и да е начин от Crystality.Shop на потребител/клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

7.8. Нерегламентираното получаване на ваучери Crystality.Shop в условията на чл. 6.9. чрез използване на фалшиви профили (фалшиви имена, повече от един профил на едно физическо лице или чрез използване на различна идентичност) ще се счита за опит за измама и ще доведе до анулиране на придобитите предимства, блокиране на достъпа до сайтовете Crystality.Shop и докладване на съответните органи.

8. Ограничение на отговорността

8.1. Crystality.Shop не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой потребител/клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от разпоредбите на настоящите общи условия.

8.2. Ако потребител/клиент счита, че съдържание, изпратено от Crystality.Shop, нарушава авторските или други права, той може да се свърже за предоставяне на повече информация с Crystality.Shop, на адрес crystalperfect@abv.bg, така че Crystality.Shop да може да вземе информирано решение по въпроса.

8.3. Crystality.Shop не гарантира на потребител или клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта, и не му дават право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти от или изцяло съдържанието, да копира, или да използва което и да е съдържание по друг начин, или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за достъп, без предварителното писмено съгласие на Crystality.Shop.

8.4. Crystality.Shop не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

8.5. Crystality.Shop се освобождава от отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до потребител или клиент, чрез каквито и да е средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или на служител на Crystality.Shop, когато тази употреба на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв характер за потребителя, клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

8.6. Crystality.Shop не предлага преки или косвени гаранции, като:

8.6.1. услугата ще бъде според изискванията на клиента

8.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

8.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане на услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента

8.7. В рамките на разпоредбите на общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между клиент или потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

9. Непреодолима сила и непредвидени случаи

9.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от случай на непреодолима сила.

9.2. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжна да информира другата страна незабавно за настъпването му и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от това събитие.

9.3. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако случаят на непреодолима сила му пречи да го изпълни.

9.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не приключи, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

9.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, при спазване на условието по чл. 9.3.

10. Спорове

10.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др. на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Crystality.Shop на потребителя/клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява с разпоредбите на настоящите "Общи условия".

10.2. Всеки спор по отношение на тези общи условия, който може да възникне между регистриран или не потребител/клиент и Crystality.Shop, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

10.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между регистриран или не потребител и Crystality.Shop или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд по седалище на Crystality.Shop, според действащото българско законодателство.

10.4. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

10.5. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Crystality.Shop си запазват правото да извършват всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на потребителя или клиента.

11.2. В границите на разпоредбите на общите условия, Crystality.Shop не може да бъде отговорно за евентуални грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

11.3. Crystality.Shop си запазват правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

12. Данни за контакт и друга информация

12.1. Ако имате някакви въпроси или предложения във връзка с Crystality.Shop, моля, свържете се с нас на телефон: 0877 739 796, от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 17:00 часа, или по електронна поща на crystalperfect@abv.bg

12.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения, или информация за или свързана със сайта www.Crystality.Shop, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на „T ъ p г o в e” EOOД.

Сравнение на продукти